การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
• เดือนมกราคม ๒๕๖๗
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
• เดือนเมษายน ๒๕๖๗
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
• เดือนกันยายน ๒๕๖๗
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- สรุปการให้บริการผ่านช่องทาง Wali in และช่องทาง E-Service
- รายงานประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕             
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕           
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕               
เดือนมกราคม ๒๕๖๖               
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖              
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖                
เดือนเมษายน ๒๕๖๖               
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖           
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖              
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖             
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖             
• เดือนกันยายน ๒๕๖๖             
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๖
สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๖

รายงานแสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms 
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms     
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในรอบ ๑๒ เดือน (รอบปีงบประมาณ)

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๔              
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔           
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๔               
• เดือนมกราคม ๒๕๖๕               
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๕                
• เดือนเมษายน ๒๕๖๕               
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕           
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕              
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕             
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕              
 เดือนกันยายน ๒๕๖๕              
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๕
• สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๕

• รายงานแสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms 
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms     
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
• รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
• เดือนมกราคม ๒๕๖๔
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
• เดือนเมษายน ๒๕๖๔
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
• เดือนกันยายน ๒๕๖๔
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๔
• สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• เดือนมกราคม ๒๕๖๓
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
• เดือนเมษายน ๒๕๖๓
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
• เดือนกันยายน ๒๕๖๓
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๓ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 เดือนมกราคม ๒๕๖๒
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
• เดือนเมษายน ๒๕๖๒
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
• เดือนกันยายน ๒๕๖๒
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
• เดือนมกราคม ๒๕๖๑
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
• เดือนเมษายน ๒๕๖๑
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
• เดือนกันยายน ๒๕๖๑
 สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

admin_fai