ขั้นตอนบริการประชาชนด้านสาธารณภัย

 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ
ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี - ยื่นคำร้อง
- ออกสำรวจพื้นที่
- เสนอขออนุมัติ
- ดำเนินการติดตั้ง
- สำเนาบัตรประชาชน - ภายใน 3 วัน
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค -ยื่นคำร้อง
- เสนอขออนุมัติ
- ดำเนินการติดตั้ง
หมายเหตุ
กรณีเร่งด่วนออกสนับสนุนทันทีพร้อมยื่นคำร้อง
- สำเนาบัตรประชาชน - ภายใน 2 วัน
- ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย เช่น จับสัตว์ดุร้าย (งู, ตัวต่อ ฯลฯ) ตัดต้นไม้ล้มกีดขวาง - ออกปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - สำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้ง (เจ้าหน้าที่นำคำร้องไปให้ผู้แจ้งเขียน) - ดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
ออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย - ยื่นคำขอตามระเบียบ มท. - สำเนาบัตรประชาชน
- รูปภาพ
- หลักฐานจดทะเบียน (นิติบุคคล)
- ภายใน 5 วัน
- ตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

Super User