ชุมชนสังคมสงเคราะห์ / ชุมชนเข้มแข็ง

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้น จำนวน 63 ชุมชน เมื่อ ปี 2549 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ประสงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง เป็นการประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนในการดำเนินงานประสานงานติดต่อระหว่างชุมชนและเทศบาล ตามรูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนดังนี้

 
- คณะกรรมการชุมชนชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน 1 คน และกรรมการชุมชน ไม่เกิน 8 คน
- คณะกรรมการชุมชน อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม
- ประธานกรรมการชุมชน อาจพิจารณาคัดเลือกกรรมการ 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ

ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ด มีจำนวน 66 ชุมชน (ปี 2549 - 2561)

 1. เป็นผู้นำและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน
 2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 3. เสนอแผนงาน โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกและร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
 5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 6. เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน
 7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการชุมชนย่อย

 1. ศึกษาข้อมูลของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่จำเป็น
 2. นำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 3. สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
 4. ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 5. ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิจกรรมในฝ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชนย่อย

ฝ่าย หน้าที่ ตัวอย่างกิจกรรม
ปกครอง 1. บำบัดทุกข์บำรุงสุข
2. การดูแลชุมชนให้เป็นไปโดยกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และนโยบายของชาติ
3. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจใน การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองท้องถิ่น
5. การส่งเสริมความสามัคคีของส่วนรวม
6. การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทำป้ายคำขวัญ ป้ายชื่อชุมชน สถิติ การปกครองต่างๆ
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ท. และ ส.ส.
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่ประชาชน
5. การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท หรือการประนอมข้อพิพาท
6. การดูแลไฟฟ้าสาธารณะ
7. เผยแพร่ข่าวสารของทาง ราชการ
ป้องกันและรักษา ความสงบ เรียบร้อย 1. ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน
2. ช่วยเหลือดูแลและระมัดระวังในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
3. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดเวรยามป้องกันรักษาความสงบ ภายในชุมชน
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. รณรงค์ลดอบายมุข ลดอาชญากรรม
4. รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
คลัง 1. มีหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง และทรัพย์สินของชุมชน
2. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดทำบัญชีรับ - จ่ายของชุมชน
2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือ สหกรณ์ชุมชน
3. จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
4. กระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ของการ เสียภาษี
5. สำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรียน ป้ายและร้านค้าเพื่อการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาล
6. จัดหารายได้เข้าชุมชน
สวัสดิการสังคม 1. งานสวัสดิการสังคมของราษฎร
2. การสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่ สามารถช่วยตัวเองได้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
3. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. สำรวจคนยากจนในชุมชน
2. มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ คนยากจนเดือดร้อน
3. จัดหาสนามเด็กเล่น
4. จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อน ใจในชุมชน
5. สำรวจจัดทำทะเบียนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
สาธารณสุข 1. การรักษาพยาบาล
2. การสุขาภิบาล
3. การวางแผนครอบครัว
4. การป้องกันโรค
5. การรักษาและป้องกันอันตราย จากภาวะแวดล้อม ของชุมชน
6. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดให้มีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ชักชวน ให้ประชาชนวางแผนครอบครัว
4. ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
6. จัดหาถังขยะไว้ในชุมชน
7. สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ฝ่ายพัฒนา 1. การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพในชุมชน
2. การขอความช่วยเหลือจากหน่วย ราชการและเอกชนตามที่เห็นสมควร
3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
4. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่พัฒนาชุมชน
2. สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน ภายในชุมชน
3. จัดหาที่ประชุมชุมชน เช่น ที่ทำการชุมชน ศาลาประชาคม
4. ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรอง เช่น จักสาน ทำดอกไม้ จากกระดาษ และอื่น ๆ ที่ เหมาะสมกับชุมชน
การศึกษา 1. การศึกษา
2. การลูกเสือ
3. กิจกรรมเยาวชน
4. กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม
5. การกีฬา
6. การพักผ่อนหย่อนใจ
7. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
1. สำรวจเด็กในวัยเรียน
2. จัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน
3. พัฒนาวัด โรงเรียน ศาสนสถาน
4. สร้างที่อ่านหนังสือประจำชุมชน
5. จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. ส่งเสริมการละเล่นพื้นเมือง
7. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
8. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
9. ส่งเสริมศีลธรรมรายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 66 ชุมชน

 

รายชื่อและสถานที่ติดต่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่
ชุมชน
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
1
ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นางมาลัย เอี่ยมศรี 111/11 ม.1. ต.ปากเกร็ด
2
ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นายปัญญา เอกนาวากืจ 93/1 ม.2 ต.ปากเกร็ด
3
ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายสุเทพ แก้วพลอย 69/1 ม.1 ต.ปากเกร็ด
4
ปากเกร็ดร่วมใจ 4 พ.ท.สุวิทย์ ภิรมยาภรณ์ 64/32 ม.4 ต.ปากเกร็ด
5
ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นางอรวรรณ ทับประไพ 105/9 ม.5 ต.ปากเกร็ด
6
ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นายธวัข ขันรุ่ง 67/55 ม.5 ซ.ขจรเนติยุทธ ต.ปากเกร็ด
7
ปากเกร็ดร่วมใจ 7 นางสุรี บัวหลาด 27/5 ม.5 ต.ปากเกร็ด
8
ปากเกร็ดร่วมใจ 8 นางสาวประภัสสร กันทะวงศ์ 121/187 ม.5 ต.ปากเกร็ด
9
ปากเกร็ดร่วมใจ 9 นายธำรงค์ จันทร์สุกรี 99/103 ม.5 ต.ปากเกร็ด
10
ปากเกร็ดร่วมใจ 10 นางศิริกุล ปรีชารัตน์ 132/27 ม.3 ต.ปากเกร็ด
11
สายลม นางสาวกนกวรรณ อินทรกนก 125/130 ม.5 ต.ปากเกร็ด
12
การเคหะ นายทองพูน สกุลรักษ์ 126/508 ม.5 ต.ปากเกร็ด
13
สรานนท์ นายอุทัยทิศ ยูงสมพร 29/197 ม.5 ต.บางพูด
14
บางตลาดพัฒนา 1 นายสุภาพ บำรุงพล 51/23 ม.1 ต.บางตลาด
15
บางตลาดพัฒนา 2 นายอุษณากร ศุภมิตรธัญญากร 187/80 ม.2 ต.บางตลาด
16
บางตลาดพัฒนา 3 นายสานิตย์ ชุมโคกกรวด 54/58 ม.2 ต.บางตลาด
17
บางตลาดพัฒนา 4 นางสาวอมิเนาะ ลามอ 73 ม.3 ต.บางตลาด
18
บางตลาดพัฒนา 5 นางยุพิน ลีลาภัย 59/11 ม.4 ต.บางตลาด
19
บางตลาดพัฒนา 6 นายพีระพันธุ์ ไทยล้วน 78/43 ม.6 ต.บางตลาด
20
บางตลาดพัฒนา 7 นางศรีสุข ขุ้ยศร 184/60 ม.7 ต.บางตลาด
21
บางตลาดพัฒนา 8 นางสาวอิศญาณ์ ชมภูกลาง 43/60 ม.8 ต.บางตลาด
22
บางตลาดพัฒนา 9 นางสาวยุพา ลามอ 9/1 ม.1 ต.บางตลาด
23
บางตลาดพัฒนา 10 นางสินาภรณ์ บุญมาก 199/162 ม.1. ต.บางตลาด
24
บางพลาดพัฒนา 11 นางอนงค์ จินดารัตน์ 35/165 ม.8 ต.บางตลาด
25
พบสุข นายเสริมศักดิ์ เเตงอ่อน 75/168 ม.3 ต.บางตลาด
26
สวัสดิการ กทม. นายพิสิษฐ์ โชติชนาวงษ์ 46/767 ม.2 ต.บางตลาด
27
ประชาชื่น นางนฤมล สุวรรณเอี่ยม 5/2362 ม.10 ต.บางตลาด
28
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 นางสุขศรี เดชฤดี 5/399 ม.9 ต.บางตลาด
29
กฤษดานคร นางจงรักษ์ นิยมแก้ว 53/664 ม.5 ต.บางตลาด
30
พงษ์ธรรมนิเวศน์ นายเมี้ยน เยี๊ยะปุย 28/54 ม.4 ต.บางตลาด
31
สี่ไชยทอง นางสาวภูภัทสรา พลภักดี 25/368 ม.6 ต.บางตลาด
32
บางพูดสามัคคี 1 นางสาวประภาพร สีใส 39/106 ม.2 ต.บางพูด
33
บางพูดสามัคคี 2 นายสุรเชษฐ ทองคำ 36 ม.4 ต.บางพูด
34
บางพูดสามัคคี 3 นางอารีย์ จินตนวิศิษฐ์ 11 ม.7 ต.บางพูด
35
บางพูดสามัคคี 4 นางสุวรรณี อุดมทรัพย์ 46/1 ม.7 ต.บางพูด
36
บางพูดสามัคคี 5 นางเบญจวรรณ จันทร์แดง 56 ม.8 ต.บางพูด
37
บางพูดสามัคคี 6 นางโสภิดา นาคพินิจ 43/174 ม.7 ต.บางพูด
38
บางพูดสามัคคี 7 นายทองใบ ลาบุญ 101/30 ม.8 ต.บางพูด
39
บางพูดสามัคคี 8 นายธนากิต วรรณศิริ 1/37 ม.9 ต.บางพูด
40
บางพูดสามัคคี 9 นางอาภารัตน์ ครองบุญ 125/135 ม.เดอะคอนเนคลานทอง ม.8 ต.บางพูด
41
บางพูดสามัคคี 10 นางกัลยากร เกตุทอง 75/65 ม.5 ต.บางพูด
42
บางพูดสามัคคี 11 นางกฤษณา เสริฐสอน 27/1 ม.8 ต.บางพูด
43
บางพูดสามัคคี 12 นายอธิวุฒิ ลัดดาพันธ์ 18/535 ม.5 ต.บางพูด
44
เสริมสุขนคร นายประหยัด เต็มรัตน์ 39/85 ม.3 ต.บางพูด
45
ลานทอง พ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมล 100/1271 ม.8 ต.บางพูด
46
ปากเกร็ดวิลเล็จ นางนัชทชา โพธิอำไพ 43/446 ม.8 ต.บางพูด
47
ไทยสมุทร นางไพเราะ มณีนิล 99/305 ม.8 ต.บางพูด
48
สหกรณ์ 3 นายโกสิน ชาญเลิศ 44/25 ม.9 ต.บางพูด
49
ราชพฤกษ์ นางมาลัย เตี้ยสกุล 18/14 ม.5 ต.บางพูด
50
วัดกู้ - มติชน นายสมชาย เที่ยงอ่ำ 21/1 ม.5 ต.บางพูด
51
บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็งสาตร์ 54/1 ม.1 ต.บ้านใหม่
52
บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 นายสุโชติ ประสงค์ 33/8 ม.2 ต.บ้านใหม่
53
บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 นางสุมิตรา จันทร์เพ็ญ 102 ม.3 ต.บ้านใหม่
54
บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นางบุญทิ้ง  ทองมา 8 ม.4 ต.บ้านใหม่
55
บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นางนิตดาวัลย์  คงสมบูรณ์ 9/244 ม.5 ต.บ้านใหม่
56
บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 นายมนตรี  ทองดาษ 41 ม.6 ต.บ้านใหม่
57
บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 พ.ต.ท.สัมฤทธิ์  โภชฌงค์ 14/102 ม.5 ต.บ้านใหม่
58
บ้านใหม่สมานฉันท์ 8 นายวัชราวิชญ์  โสภารัตน์นิธิกุล 7/583 (C4) ต.บางพูด
59
มิตรประชา นางรัชนี  โชติการ 53/689 ม.3 ต.บ้านใหม่
60
ดวงแก้ว นางสาวเยาวภา  กำมะหยี่ 77/188 ม.1 ต.บ้านใหม่
61
โรงเรียนทหารขนส่ง พ.ต.กฤษดา  จันทรวิจิตรกุล 126/5 ม.5 ต.บ้านใหม่
62
คลองเกลือเอื้ออารี 1 นางจันทนา  ประวาลปัทม์กุล 32/486 ม.1 ต.คลองเกลือ
63
คลองเกลือเอื้ออารี 2 นายประคอง  วงษ์สุทิน 51/4 ม.2 ต.คลองเกลือ
64
คลองเกลือเอื้ออารี 3 ไม่มีประธานชุมชน
65
คลองเกลือเอื้ออารี 4 นางดวงพร  อันแสน 62/69 ม.4 ต.คลองเกลือ
66
คลองเกลือเอื้ออารี 5 นายฉลวย  กรุดไทย 37/21 ม.1 ต.คลองเกลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เทศบาลนครปากเกร็ด

ประวัติความเป็นมา

ด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองแห่งชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเป็นที่เร่งด่วน รวมทั้งใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเพื่อให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบ และบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการเปิด"เวทีชาวบ้าน" ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเลือกสรรคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแต่ละชุมชน ชุมชนละ 9 -15 คน เพื่อจะเป็นตัวแทนของชุมชนในเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุน และออกกฎ ระเบียบ เงื่อนไข กองทุนของตนเอง

ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ มีจำนวน 39 กองทุน และมีคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองทุนชุมชนเมือง ( กองทุน 1 ล้านบาท )
หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนชุมชน สามารถติดต่อสมัครได้ที่คณะกรรมการกองทุนชุมชนของท่าน

 

รายชื่อกองทุน และประธานกรรมการกองทุนชุมชนเมือง จำนวน 39 กองทุน ปี พ.ศ. 2551 เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ลำดับที่
กองทุนชุมชน
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
1
คลองเกลือเอื้ออารี 1 นางศิริพร พิลึก 32/509 ม.1 ต.คลองเกลือ
2
คลองเกลือเอื้ออารี 2 นายประคอง วงษ์สุทิน 51/4 ม.2 ต.คลองเกลือ
3
คลองเกลือเอื้ออารี 3 ดร.ชวลิต ทิสยากร 96/68 เมืองทอง 3/4
4
คลองเกลือเอื้ออารี 4 นายสุเทพ ทองหล่อ 62 ม.4 ต.คลองเกลือ
5
บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นายสั่ง ฟักแป้น 69/79 ม.1 ต.บ้านใหม่
6
บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 ร.ต.ภุชงค์ บุณธรรม 16/5 ม.2 ต.บ้านใหม่
7
บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 นายวิเชียร สมสุข 46/10 ม.3 ต.บ้านใหม่
8
บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นายประสิทธิ์ บุญเลิศ 53/842 ม.3 ต.บ้านใหม่
9
บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นายสุรินทร์ ทองมา 8 ม.4 ต.บ้านใหม่
10
บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 นางเมธินี วุฒิกร 25/218 ม.5 ต.บ้านใหม่
11
บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 นางสมสมัย อุดมดี 11/60 ม.3 อาคาร T9 เมืองทอง
12
บางพูดสามัคคี 1 นายวิถี วงษ์เพชร 36/2 ม.2 ต.บางพูด
13
บางพูดสามัคคี 2 นายประเสริฐ ภิญโญรัตนโชติ 29 ม.4 ต.บางพูด
14
บางพูดสามัคคี 3 นายสรพล ศรวิเศษ 75/21 ม.5 ต.บางพูด
15
บางพูดสามัคคี 4 นางจินดา ทิพวรรณ 30/1 ม.7 ต.บางพูด
16
บางพูดสามัคคี 5 นายธนนันท์ ฉาบพลอย 32/18 ม.5 ต.บางพูด
17
บางพูดสามัคคี 6 น.ท.สมศักดิ์ เจริญวัย 100/541 ม.8 ต.บางพูด
18
บางพูดสามัคคี 7 นายเสรี ส่งสังฆชัยกุล 43/199 ม.8 ต.บางพูด
19
บางพูดสามัคคี 8 นายอมเรศ โศภนะศุกร์ 99/115 ม.8 ต.บางพูด
20
บางพูดสามัคคี 9 ด.ต.ราม รุ่งแสง 30/28 ม.9 ต.บางพูด
21
เตาอิฐ นายสมบัติ เต๊ะอั้น 21/6 ม.6 ต.บางพูด
22
วัดหงษ์ทอง นางปราณี เที่ยงพัฒน์ 37/35 ม.3 ต.บางพูด
23
ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นายธวัชชัย กฤษณัมพก 71/1 ม.1 ต.ปากเกร็ด
24
ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นายมนัส พนมเวศน์ 131/14 ม.2 ต.ปากเกร็ด
25
ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายอรุณ แข่งขัน 137/76 ม.3 ต.ปากเกร็ด
26
ปากเกร็ดร่วมใจ 4 รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร 223/54 ม.4 ต.ปากเกร็ด
27
ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นายเผื่อน พูลทอง 95/12 ม.5 ต.ปากเกร็ด
28
ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นางวิไล จันทรง 67/402 ม.5 ต.ปากเกร็ด
29
ปากเกร็ดร่วมใจ 7 นายอนันต์ บริวารพิทักษ์ 126/729 ม.5 ต.ปากเกร็ด
30
บางตลาดพัฒนา 1 นางสุมลมาลย์ สื่อประสาร 88 ม.1 ต.บางตลาด
31
บางตลาดพัฒนา 2 นายกฤษฎา อินทวิเศษ 200/1004 ม. ต.บางตลาด
32
บางตลาดพัฒนา 3 พ.ต.อ.วิรัตน์ บุณยรัตกลิน 49/1041 สำนักงานม.สวัสดิการกทม.
33
บางตลาดพัฒนา 4 นายสัญชัย ชาติเชื้อ 65 ม.3 ต.บางตลาด
34
บางตลาดพัฒนา 5 นางสุพิมล ธนะไพบูลย์ 31/5 ม.4 ต.บางตลาด
35
บางตลาดพัฒนา 6 นายวสุ อินทร์แก้ว 53/555 ม.5 ต.บางตลาด
36
บางตลาดพัฒนา 7 นางสาวดวงจันทร์ รัศมีจันทร์ 25/63 ม.6 ต.บางตลาด
37
บางตลาดพัฒนา 8 นายสุนทร ทวีโชค 187/7 ม.7 ต.บางตลาด
38
บางตลาดพัฒนา 9 นางพิมพรรณ ประดิษฐ์เกตุ 5/268 ม.9 ต.บางตลาด
39
บางตลาดพัฒนา 10 นางกัณฐิกาสิณีย์ ศาสนภักดี 5/1014 ม.10 ต.บางตลาด

 

กิจกรรมต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในด้านการสงเคราะห์เรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 • การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน
 • การจัดกิจกรรม WALK RALLY เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 

Super User