นโยบาย 4 ปี พัฒนานครปากเกร็ด

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ แถลงต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศให้กระผม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับ ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น การสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครปากเกร็ดได้เจริญและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นนครแห่งความสุขสําหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ พัฒนาต่อยอดโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำโซน ๑ ศรีสมานในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นและเป็นพื้นที่นําร่อง ในการพัฒนาคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะถนนศรีสมาน และท่าน้ำปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ 4Rs ประหยัดพลังงาน ใช้หลอดไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และเพิ่มอายุการใช้งาน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม จัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่รับ - ส่ง ถึงบ้าน และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำสำหรับชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสู่โรงเรียนชั้นนำระดับโรงเรียนสาธิต ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยโปรแกรม MEP (Mini English Program) เพื่อพัฒนานำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีประจําชาติและท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ การตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าบริเวณตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ จัดสถานที่สำหรับค้าขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด ศาลเจ้า และสถานพยาบาล เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลและพัฒนาการบริการประชาชน

๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน เพิ่มเส้นทางเลี่ยง ทางลัดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชน และมีระบบตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขยายพื้นที่ไปในชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จ บรรลุผลสำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย อาทิ จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสอบ PM ๒.๕ พัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะทางด้านความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน

กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลนครปากเกร็ดว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด