สำนักคลัง : Bureau of Finance

นางดลพร จินดามณี

รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักคลังภารกิจ : สำนักคลัง


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน/ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 314 - 316
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

 

 

» ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

» ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

Super User