หัวหน้าส่วนราชการ / กองการศึกษา
กองการศึกษา : Division of Education

นายพิชญะกฤษฎิ์ บ่อกลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาภารกิจ : กองการศึกษา


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และการจัดแข่งขัน กีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 702 - 704
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

 

เอกสาร/หนังสือราชการ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ขั้นตอนการจัดทำโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท (ร.ร.ในสังกัดเทศบาลฯ)
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 1
แบบโครงการ คก.1/1
แบบบันทึกข้อความรายงานโครงการ 1
แบบรายงานโครงการ คก.2/1

โครงการที่วงเงินเกินห้าแสนบาท (ร.ร.ในสังกัดเทศบาลฯ)
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 2
แบบโครงการ คก.1/2
แบบบันทึกข้อความรายงานโครงการ 2
แบบรายงานโครงการ คก.2/2

โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ3 (ศพด.)
แบบโครงการ คก.1/3 (ศพด.)
แบบบันทึกข้อความรายงานโครงการ 3 (ศพด.)
แบบรายงานโครงการ คก.2/3 (ศพด.)

Super User