การจัดตั้งและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน

 

การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน

• รายชื่อและสถานที่ติดต่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด   Update ล่าสุด !!  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
เเต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  (๕ ชุมชน)                                      Update ล่าสุด !!  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
• เเต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  (๖๐ ชุมชน)                                    Update ล่าสุด !!   ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
การเเต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการชุมชนบางพูดสามัคคี ๑๑  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
• รายชื่อชุมชนและบริเวณพื้นที่ (๖๖ ชุมชน)
 รายชื่อและสถานที่ติดต่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
• การแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน ๒๕๖๓
• การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๘ (65 ชุมชน)
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2549
• การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน
• แผนที่ตั้งชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
• การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๓

 

 

Super User