หน่วยงานของเทศบาล / หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            1. งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
            2. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
            3. งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
            4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
            5. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
            6. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
            7. งานประเมินผลการควบคุมภายใน
            8. การให้คำแนะนำปรึกษา แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
            9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Super User