การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน)

(คู่มือการติดต่องานและเอกสารที่ต้องใช้)

(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)


กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด) 

ให้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่ โดยเปิดให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง)
2. วันเสาร์และวันอาทิตย์ รับเฉพาะกรณีรับแจ้งการเกิดและการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
3. วันหยุดราชการต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ ยกเว้นการรับแจ้งการตาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2960 9704 -14 ต่อ 113-116


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชั้น 3

แผนที่

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (หยุดพักช่วงเวลา 14.00 น. - 15.00 น.)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
5. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2194 4713สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

แผนที่

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หยุดพักช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
5. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2156 7539


รถทะเบียนเคลื่อนที่ (*หยุดให้บริการชั่วคราว*)

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขรายการต่างๆ ในทะเบียนบ้าน
4. คัดทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

จองคิวและนัดหมายทำบัตรประชาชน หรือขอเลขที่บ้าน ผ่านอินเตอร์เน็ต

จองคิวและนัดหมายทำบัตรประชาชน หรือขอเลขที่บ้าน

กดที่นี่!

ช่องทางติดต่อสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

โทร. 02-960-9704 - 14   ต่อ 113 - 116

 smartpakkret

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

 www.smartpakkret.com

 

หนังสือราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (10/03/2560)
• การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน (9/03/2560) 
• การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (20/12/2560)
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
• การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เเละเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมคิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (25/11/2563)
• ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (26/01/2564)
• ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกความตามในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) (18/08/2564) 
• การบริหารจัดการการทำงานของคนต่าวด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เเละเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  (24/11/2564)
• โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่คนตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (13/12/2564) 
• การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เเละเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  (7/01/2565) 
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง " ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูเเล" เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (24/05/2565) 
•  ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกความตามในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  (12/07/2565)  NEW!!!!

Super User