ผลการแก้ปัญหาชุมชุน

 

เทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายงานผลการแก้ไขปัญหาผลความเดือดร้อนของชุมชนที่คณะกรรมการชุมชนเสนอในการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนหากท่านมีปัญหาความต้องการในชุมชนของท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการได้

ปี 2556


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2555
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2555
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2556

ปี 2557


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2556
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2557

 

ปี 2558


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2557
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558

 

ปี 2559


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2558
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2559

 

ปี 2560


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2559 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2559 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2560

 

ปี 2561


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2561
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2561

 

ปี 2562


• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2562 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2562
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
• รายงานผลการแก้ปัญหาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2562

Super User