ดวงตราและวิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด

ดวงตราและวิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด

 


ขนาด เป็นตรารูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร รูปลักษณะ ขอบบนมีอักษร "เทศบาลนครปากเกร็ด" ขอบล่างมีอักษร "จังหวัดนนทบุรี" ความหมาย "เทศบาลนครปากเกร็ด" ใช้รูปหม้อน้ำลายวิจิตรและหงส์คู่เป็นตราประจำเทศบาล มีความหมายว่า ปากเกร็ดนั้นสืบเชื้อสายมอญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ยึดอาชีพเครื่องปั้นดินเผา สัญลักษณ์หงส์คู่ บ่งบอกถึงการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาช้านาน และแผ่ขยายความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่สืบไป

 

วิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด

"แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา"