สำนักปลัดเทศบาล : Office of the Municipal Clerk

นางนลินา หวังพราย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลภารกิจ : สำนักปลัดเทศบาล


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 413 - 415
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อขอรับบริการ

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

Super User