ผังเมือง/แผนที่เทศบาล

 

 

 

รายละเอียดผังเมืองและแผนที่เกี่ยวเนื่องที่สำคัญ เทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 48 พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 48
แผนที่แสดงระยะร่นของอาคารจากถนนสายหลัก
แผนที่แสดงระยะร่นของอาคารจากแม่น้ำและลำคลอง
แผนที่แสดงสถานีสูบน้ำ
ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
แผนที่แสดงเขตควบคุมอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด

งานผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
02-9609704-14 ต่อ 822

Super User