การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

 ประเด็นในการมีส่วนร่วม : การประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน  

 - รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 

 - ภาพกิจกรรม

 ประเด็นในการมีส่วนร่วม : โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

รายงานการดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล

ภาพกิจกรรม

ประเด็นในการมีส่วนร่วม :  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ผลการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล