หัวหน้าส่วนราชการ / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : Division of Technical Services and Planning

นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภารกิจ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเเละโรคไม่ติดต่อ งานรักษาความสะอาด งานลดคัดเเยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอย งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานคลินิกทันตกรรม งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ และช่วยเหลือให้คำเเนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 402 - 409
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

Super User