การเก็บมูลฝอยประเภทวัสดุก่อสร้าง / กิ่งไม้

 

ด้วยปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด มีขยะประเภทวัสดุก่อสร้าง และกิ่งไม้จากการตัดกิ่งไม้ในอาคารพักอาศัย เป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะดังกล่าว เทศบาลไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บพร้อมขยะมูลฝอยทั่วไปได้ ทั้งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องกลในรถบรรทุกได้

ดังนั้น หากครัวเรือน หรือบริษัทห้างร้านใด มีขยะประเภท วัสดุก่อสร้าง หรือกิ่งไม้ จะให้เทศบาลทำการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ขอให้ท่านยื่นคำร้องให้เทศบาลดำเนินการให้ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว ขั้นต่ำครั้งละ 150 บาท หากขยะมีปริมาตรเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะเสียอีก ลบ.ม.ละ 150 บาท โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียด และโทร.สอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2960-9704 - 14 ต่อ 405 และสามารถ DOWNLOAD คำร้องได้จากเว็บไซต์นี้

Super User