การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

 

ตามเทศบัญญัติเทศบาลปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2548 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กำหนดในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลทั่วไปประจำรายเดือน สำหรับบ้านพักอาศัย ในอัตราครัวเรือนละ 25 บาท/เดือน ห้องพักในอาคารชุดเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคลจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามทะเบียนบ้าน ในอัตราห้องละ 25บาท/เดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นผู้ไปรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยยังบ้านพักอาศัย ส่วนบ้านหรืออาคารที่มีการประกอบการ หรือมีปริมาณขยะมากกว่าบ้านตามปกติก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเทศบัญญัตินี้ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและขนมูลฝอยประจำเดือนไปยังผู้ประกอบการ โดยแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ณ สำนักคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด

การรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติดังนี้

  1. แสดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด
  2. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยให้ไว้ทุกครั้งที่รับชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นหลักฐาน (ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีตราประทับของเทศบาล)

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับรายการจำนวนเงินบาท

1 อัตราค่าเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

(1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง
- เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไปๆ ลูกบาศก์เมตรละ
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
- เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

(2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บขยะและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ
- ทีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- ทีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตรละ

(3) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้ำหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร เดือนละ
- กรณีที่มีน้ำหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
2 กิโลกรัม หรือทุกๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม หรือ แต่ละ 13 ลิตร เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้งคิดอัตรา ครั้งละ
- กรณีที่ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท
- กรณีทีมีมูลฝอยมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ
- กรณีที่มีมูลฝอยน้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หน่วยละ200
100
25
25
2,000
2,000

150
150300

300

2,000

400
400
2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาติ

ใบอนุญาติดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
(ข) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
(ค) รับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ
(ง) รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ5,000
5,000
10,000
10,000
 

ติดต่อสอบถาม : ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป สำนักคลัง ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ โทร. 0 2960 9704 -14 ต่อ 310, 311, 312

Super User