OTOP

นโยบาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

วิธีการดำเนินการ
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนคัดเลือกผลิตภัณฑ์และร่วมคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  2. สำรวจผู้ผลิต และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ที่สนใจสมัครลงทะเบียน
  3. จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
  4. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้เป็นวิทยากรอบรม และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน
ผลการดำเนินการของเทศบาล

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับการลงทะเบียนในปี 2565 จำนวน 113 ราย แยกเป็น

  1. ประเภทอาหาร จำนวน 38 ราย (110 ผลิตภัณฑ์)
  2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 8 ราย (55 ผลิตภัณฑ์)
  3. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 21 ราย (76 ผลิตภัณฑ์)
  4. ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 26 ราย (72 ผลิตภัณฑ์)
  5. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 ราย (48 ผลิตภัณฑ์)
ปัญหาและอุปสรรค

ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย กำลังการผลิตน้อย ไม่สามารถทำตามหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้ารับลงทะเบียน OTOP ได้ เทศบาลจึงได้จัดทำโครงการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต /ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถลงทะเบียน OTOP ให้มีศักยภาพมากขึ้น หรือมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง

รายชื่อผู้ผลิต OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนในปี 2565 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

Super User