หน่วยงานของเทศบาล / โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116