สวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ


สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1.1 มีสัญชาติไทย
  1.2 มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฏร ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)
  1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดที่จัดให้เป็นประจำ
  1.4 ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนและได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกนอกจากกรณีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่

2. ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนดำเนินการดังนี้
  2.1 ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
  2.2 ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) โดยลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนของทุกปีในวันและเวลาราชการ
  2.3 ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
          2.3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสำเนา
          2.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสำเนา
          2.3.3 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย หากเป็นธนาคารอื่นจะได้รับเงินช้ากว่าธนาคารกรุงไทยประมาณ 3 วันทำการ
  2.4 การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          2.4.1 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
          2.4.2 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาด้วย


สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
1. คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการแล้วจากท้องถิ่นอื่นหากย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการต่อเนื่อง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในวันและเวลาราชการ
2. คนพิการที่ยังไม่ได้รับเบี้ยความพิการและประสงค์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ เทศบาลฯ กำหนดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในวันและเวลาราชการ

หลักฐาน

  • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย หากเป็นธนาคาอื่นจะได้รับเงินช้ากว่า ธนาคารกรุงไทยประมาณ 3 วันทำการ
  • กรณีผู้ดูแลให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลพร้อมหนังสือมอบอำนาจ

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723 - 724
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

 

Super User