หัวหน้าส่วนราชการ / กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม : Division of Social Welfare

นางอารีย์ จันทร์สำเภา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมภารกิจ : กองสวัสดิการสังคม


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 724 - 726
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ
ระบบ : หนังสือเวียน
ระบบ : หนังสือออก

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

Super User