ขยะตกค้าง

 

เทศบาลนครปากเกร็ด มีการดำเนินการ เกี่ยวกับการเก็บกวาดขยะใน 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของการเก็บขยะมูลฝอย โดยรถเก็บขนขยะของเทศบาล จะดำเนินการเก็บจากถังขยะ จุดทิ้งขยะในพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล รวมทั้งที่เอกชนที่ได้แจ้งให้เทศบาลเข้าดำเนินการเก็บด้วย โดยกำหนดระยะเวลาการเก็บ สับเปลี่ยนกันไป ตามปริมาณขยะ ความหนาแน่นชุมชน หรือกรณีที่มีปริมาณขยะมากเป็นพิเศษ (และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยปกติ บ้านละ 25 บาทต่อเดือน ถ้ามีปริมาณขยะมากก็เสียมากตามปริมาณที่กำหนดในเทศบัญญัติ)

2. ส่วนของการกวาดขยะ โดยพนักงานกวาดถนน จะทำการกวาดขยะตามพื้นที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราจ้างได้เฉพาะถนนสายเมนเท่านั้น ดังนั้นถนนในซอย ในหมู่บ้าน ยังไม่มีพนักงานกวาดถนนที่เทศบาลจ้างโดยตรง เข้าไปดำเนินการ แต่หมู่บ้านที่เป็นสาธารณะสามารถดำเนินการได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการชุมชนของท่าน จัดทำโครงการทำความสะอาดชุมชน ขอเงินอุดหนุนจากเทศบาล (ชุมชนละ 100,000 บาท) ไปดำเนินการจ้างคนทำความสะอาดและดูแลกันเอง และหากครบ 1 ปี ก็สามารถขอเงินอุดหนุนมาได้อีก ซึ่งมีหลายชุมชนในเขตเทศบาลดำเนินการอยู่

ส่วนเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลจะเก็บในอัตราบ้านละ 25 บาทต่อเดือน ตามเทศบัญญัติฯ สำหรับบ้านพักอาศัยปกติ ส่วนบ้านที่มีการประกอบการและมีปริมาณขยะมากกว่าบ้านตามปกติ ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเทศบัญญัติฯ

และหากพบเห็นขยะค้าง ในพื้นที่สาธารณะ ท่านสามารถแจ้งเทศบาลได้ ทางสายตรงเทศบาล หรือ โทร. 02-9609704-14 ต่อ 405 , 1132

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

Super User