โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

หมายเลขติดต่อ : 08 1834 5698

 

 

 

 
Card image cap

รองประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

หมายเลขติดต่อ : 08 1833 3315

 

Card image cap

เลขานุการสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายนราชัย ยิ่งเจริญ

หมายเลขติดต่อ : 08 6666 9611

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

นายสิทธิชัย ศิริธนาภิวัฒน์

หมายเลขติดต่อ : 08 3569 2999

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

นางอัชราลักษณ์ ศรีวิชัย

หมายเลขติดต่อ : 08 7095 7755

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ บรรดาศักดิ์

หมายเลขติดต่อ : 08 5018 8580

 

 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายปิยะมิตร มณีจักร์

หมายเลขติดต่อ : 08 9134 8314

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายโสภณ เสริฐสอน

หมายเลขติดต่อ : 08 1332 8556

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายวิฑูรย์ สังข์ทอง

หมายเลขติดต่อ : 08 1845 9174สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาดCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

หมายเลขติดต่อ : 08 1834 5698

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายพิพัฒน์ วรวรรณปรีชา

หมายเลขติดต่อ : 09 9153 5598

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายเริงเกียรติ ศักดิ์ณรงค์เดช

หมายเลขติดต่อ : 08 6569 2473

 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายสมหวัง ลามอ

หมายเลขติดต่อ : 08 1618 6186

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายยุทธนา จิตรบรรเทา

หมายเลขติดต่อ : 08 1639 5291

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายนราชัย ยิ่งเจริญ

หมายเลขติดต่อ : 08 6666 9611สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายประยูร ฟักสังข์

หมายเลขติดต่อ : 08 1818 3919

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมชาย บรรดาศักดิ์

หมายเลขติดต่อ : 08 1420 6007

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมพร เพริดพริ้ง

หมายเลขติดต่อ : 06 3683 9395Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมชาย โพธิ์เจริญ

หมายเลขติดต่อ : 08 1802 2413

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายเอกพล จิวระ

หมายเลขติดต่อ : 08 9493 0752

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายบุญเลิศ สินลอย

หมายเลขติดต่อ : 08 6883 6455สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

หมายเลขติดต่อ : 08 1833 3315

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายมานพ เปิดชั้น

หมายเลขติดต่อ : 09 8275 9865

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายเบิ้ม จันทร์ฉาย

หมายเลขติดต่อ : 08 1933 6125
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายภคิน ทวีสิน

หมายเลขติดต่อ : 06 5748 1265

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายจรินทร์ นาคน้อย

หมายเลขติดต่อ : 08 3189 0097

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายอดิศักดิ์ ทิพวรรณ

หมายเลขติดต่อ : 08 1842 8845

Super User