ประวัติความเป็นมา

...

 

ประวัติความเป็นมา


  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเรียกว่า สุขาภิบาลปากเกร็ด จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 รวมเวลาการเป็นสุขาภิบาล 36 ปี 4 เดือน โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกทั้งหมดใน 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน และด้วยความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเมืองปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ทำให้พื้นที่การเกษตร แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกับนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ในช่วงปี 2535 สุขาภิบาลปากเกร็ด จึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลปากเกร็ดเป็นเทศบาลตำบลปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

คณะเทศมนตรีชุดแต่งตั้ง (ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2535 - 30 เมษายน 2535) ประกอบด้วย
- นายกัมปนาท เหมือนนาค (นายกเทศมนตรี)
- นายอดุลย์ รามโกมุท (เทศมนตรี)
- นายสุวัฒน์ ฮะสมบุญ (เทศมนตรี)

คณะเทศมนตรีชุดเลือกตั้ง (ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2535 - 4 กุมภาพันธ์ 2539) ประกอบด้วย
- นายเต็ม พิกุลทอง (นายกเทศมนตรี)
- นายชลัง เปิดชั้น (เทศมนตรี)
- นายวิชัย บรรดาศักดิ์ (เทศมนตรี)
มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

สำนักงานเทศบาลตำบลปากเกร็ด เป็นสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาก็ได้ปรับปรุงอาคารเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน ดังนี้

- อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชั้น 1 เดิมเป็นที่จอดรถ ปรับปรุงเป็นที่ทำการของสำนักปลัดเทศบาล งานตรวจสอบภายใน กองการศึกษา และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากเกร็ด
- อาคารหอประชุมของอำเภอเดิม ปรับปรุงเป็นที่ทำการของกองช่าง และกองคลังบางส่วน
- อาคารที่ทำการของสุขาภิบาลเดิม ปรับปรุงเป็นที่ทำการของกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ต่อเติมอาคารหน้าที่ทำการสุขาภิบาลเดิมเป็นที่ทำการของกองคลังและอาคารแผนที่ภาษี และในที่สุดเทศบาลก็ได้เตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลใหม่ โดยได้ออกแบบไว้เป็นอาคาร 9 ชั้น ณ พื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานเดิม ในวงเงินงบประมาณ 86 ล้านบาท

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฐ า น ะ จากเทศบาลตำบล... เป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด หลังจากที่สุขาภิบาลปากเกร็ดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากเกร็ด ได้เพียง 3 ปีเศษ เทศบาลตำบลปากเกร็ด จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความเจริญของพื้นที่ และจำนวนประชากรตลอดจนรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคณะเทศมนตรี มีนโยบายในการขยายการพัฒนาของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ของเมืองที่ต้องการองค์การที่มีศักยภาพในการบริหารเพิ่มขึ้น

เทศบาลตำบลปากเกร็ดจึงได้รับการเปลี่ยน แปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2538 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 คณะเทศมนตรี ประกอบด้วย

- นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี
- นายเต็ม พิกุลทอง เทศมนตรี (9 พฤษภาคม 2539 - 18 กุมภาพันธ์ 2541)
- นายชลัง เปิดชั้น เทศมนตรี (20 เมษายน 2541 - 7 กรกฎาคม 2542)
- นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี เทศมนตรี (9 พฤษภาคม 2539 - 18 กุมภาพันธ์ 2541)
- นายนิพนธ์ หวังพราย เทศมนตรี
- นายสุทธิ อุทานวรพจน์ เทศมนตรี
- นายสมศักดิ์ พุ่มพวง เทศมนตรี
มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน

เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองปากเกร็ดเป็นเทศบาลนครปากเกร็ด โดยศักยภาพของเมืองปากเกร็ด นั้นมีความพร้อมเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครได้ ประกอบกับกระแสนโยบายในการกระจายอำนาจและการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากเกร็ด จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลเมืองปากเกร็ดอีกครั้ง เป็นเทศบาลนครปากเกร็ด นับว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มี เทศบาลนครถึง 2 แห่ง อันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กร ในการเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะได้บริหารงานเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองปากเกร็ด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 10 ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
คณะเทศมนตรี ชุดแรกของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย

- นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี
- นายสุทธิ อุทานวรพจน์ เทศมนตรี
- นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น เทศมนตรี
- นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เทศมนตรี
- นายปิยะมิตร มณีจักร เทศมนตรี
มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

อาณาเขตของเทศบาลนครปากเกร็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด และตำบลคลองเกลือ รวม 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 36.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,525 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ : อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ : เทศบาลนครนนทบุรี
ทิศตะวันออก : เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก : แม่น้ำเจ้าพระยา (ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด)