แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
• เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ , แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑