ดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)

 

ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-2178

 

สอบถามได้รายละเอียดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2960-9704 - 14 ต่อ 405

 

รถสุขาเคลื่อนที่

 

เทศบาลนครปากเกร็ด มีบริการรถสุขาเคลื่อนที่อัตราค่าบริการ ดังนี้

- ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/วัน
- นอกเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/วัน

สอบถามได้รายละเอียดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2960-9704 - 14 ต่อ 405

Super User