การบริหาร/โครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 9 ส่วนราชการ และหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ตารางแสดงอัตรากำลังแยกตามประเภทตำแหน่ง

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ
 
 
พนักงานครู
 
 
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง
รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น (คน)
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างรวม
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น
รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/
รองปลัด
- - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 2
สำนักปลัดเทศบาล 8 1 2 8 5 - - 3 1 - - - - 28 - 7 - 77 59

143

155

สำนักคลัง 4 3 2 4 9 - - 2 2 - - - - 26 - 1 - 72 28 101 127
สำนักช่าง 3 6 2 8 5 1 1 4 3 1 - - - 34 - 10 - 123 108 241 275
กองสาธารณสุขฯ 7 3 - 12 7 1 - 1 1 - - - - 32 - 8 - 58 284 350 382
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2 - - 7 5 - 2 1 - - - - - 17 - - - 22 2 24 41
กองการศึกษา - 1 - 9 1 - - 3 1 - - - - 15 - 2 - 79 33 114 129
กองสวัสดิการสังคม 1 2 - 5 4 - - 4 1 - - - - 17 - - - 12 - 12 29
กองทะเบียนราษฏรฯ 3 2 2 6 10 - - 3 1 - - - - 27 - - - 22 - 22 49
กองการ
เจ้าหน้าที่

1

-

-

4

11

- -

2

- - - - - 18 - - - 5 1 6 24
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 2
รวม 29 18 8 63 58 2 1 24 11 1 - - 2 217 - 28 - 471 515 1,014 1,231

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 กองการเจ้าหน้าที่

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ

 

ว่าง

 

รวม
(กรอบ + มีตัว)

 

หมายเหตุมีตัว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
ศ.4 คศ.3 คศ.4   คศ.2 คศ.1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด ๑
- - 1 1 1 - - 8 20 8 - 17 56 39
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
นครปากเกร็ด ๒
- 1 - - - - 1 8 9 5 - 10 34 24
โรงเรียนวัดกู้
(นันทาภิวัฒน์ วิทยา)

นครปากเกร็ด ๓
- - - - - - - 3 4 1 - 4 12 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - - - - - 13 1 - 14 28 14
รวม 0 1 1 1 1 0 1 19 46 15 0 45 130 85

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 : กองการเจ้าหน้าที่

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 กันยายน 2557)
อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 
ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (25 มีนาคม 2559)
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
อัตรากำลังพนักงานจ้าง
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
กรอบโครงสร้างเทศบาลนครปากเกร็ด(พนักงานเทศบาล ปี 2560)
• โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (1 ตุลาคม 2560)
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 2562)
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ UPDATE !!
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด UPDATE !!
การเเบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี UPDATE !!
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

• แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
• 
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
   - หลักสูตร "เเนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
   - หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลนครปากเกร็ด"
   - หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และการให้บริการที่เป็นเลิศ"
   - หลักสูตร "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน"
   - หลักสูตร "การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ"
   - หลักสูตร "การบริหารสัญญา"
โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
   - หลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
• 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
   - หลักสูตร "การผลิตสื่อส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย"

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) 
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567- 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรํปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
ข้อบังคับเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์และมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครปากเกร็ด (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)

การขับเคลื่อนจริยธรรม

จัดทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ปี พ.ศ.2567

 

Super User