เอกสารแบบฟอร์มสำหรับพนักงานเทศบาล


• ลงทะเบียนใช้งาน wifi (สำหรับพนักงาน) (ลงทะเบียนแล้ว รอข้อวาม (SMS) ตอบกลับเพื่อเริ่มต้นใช้งาน)
ตรวจสอบรหัสผ่าน wifi staff (กรณีลืมรหัสผ่าน)
• แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

• แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
• แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ (ลูกจ้าง)
• แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
• แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
• แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
• แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์
• แบบฟอร์มขอใช้โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่
• แบบฟอร์มลงทะเบียนเเจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ค้นหาหนังสือราชการ)
• คู่มือเเผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  NEW!!!

 

Super User