การให้บริการสำนักช่าง

 

หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตก่อสร้างอาคาร


ประเภทอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
• อาคารประเภท ก หมายความว่า แบบบ้านบริการประชาชน (แบบบ้านมาตรฐานของกรมการปกครอง และแบบมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง) อาคารพักอาศัยที่สูงไม่เกินสองชั้น และมีพื้นที่รวมไม่เกิน 150 ตารางเมตร
• อาคารประเภท ข หมายความว่า อาคารทั่วไปที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น ยกเว้นอาคารประเภท ก และอาคารประเภท ค
อาคารประเภท ค หมายความว่า อาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป อาคารพิเศษ, อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารชุมนุมคน, อาคารมหรสพ, อาคารสถานบริการ, โรงงาน, อาคารคลังสินค้า, โรงแรม, สถานพยาบาล, และอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารควบคุมการใช้เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณาแบบแปลน การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร สำนักช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ได้กำหนดขั้นตอนการขออนุญาต และระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้

อาคารประเภท ก : ใช้เวลาตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตไม่เกิน 10 วัน ทำการ โดย
- นายตรวจเขตเป็นผู้พิจารณาแบบแปลน
- ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ (แทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง)
- นายกเทศมนตรี อนุญาต
อาคารประเภท ข : ใช้เวลาตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตไม่เกิน 22 วันทำการ ขั้นตอนเช่นเดียวกับอาคารประเภท ก แต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาแบบแปลนนานกว่า
อาคารประเภท ค : ใช้เวลาตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตไม่เกิน 29 วันทำการ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทางด้านผังเมืองสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

*หมายเหตุ* ระยะเวลาตามที่ระบุเอกสารต้องครบ และไม่มีการแก้ไขแบบแปลนและผังบริเวณ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ยื่นโดยตรงที่สำนักช่าง ชั้น 8 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ถ้าไม่ได้รับความสะดวก มีการเรียกเอกสารและค่าใช้จ่ายเกินจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน หรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามเวลาที่แจ้ง (โทร.0-2960-9704-14 )

• ผอ. สำนักการช่าง ( ต่อ 818 )
• ปลัดเทศบาล ( ต่อ 210 )
• รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายช่าง ( ต่อ 204 )
หรือ ที่สายตรงเทศบาล หรือ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล โทร. 02-5836668

หนังสือราชการเกี่ยวกับสำนักช่าง

- แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
-
 กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และเเบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ new!!

 

Super User