แบบคำขอลงทะเบียนสวัสดิการ (โทร.02-9609704-14 ต่อ 723)

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (ออนไลน์)
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  

เอกสารอื่นๆ

• เเบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
• แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร (ภาษาไทย)
• แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร (ภาษาอังกฤษ)
• แบบคำร้องการบริจาค
หนังสือมอบอำนาจ
ใบคำร้องทั่วไป(การแจ้งห้องเช่าว่างและการยื่นผ่อนผันชำระภาษี สามารถยื่นผ่านทาง E-mail โดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไปให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง โทร.02-9609704-14 ต่อ 321
แบบคำขอต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า)
ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะยาว
แบบคำขอรับใบอนุญาต ให้จัดตั้งตลาด
การขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องทั่วไป(ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
แบบคำขอรับใบอนุญาติ/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายใหม๋)

เอกสารสำนักคลัง

• แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์
• ยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

เอกสารคำร้องขออนุญาตเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง สำนักช่าง โทร.02-9609704-14 ต่อ 817, 827

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๑)
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๒)
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (แบบ ธพ.น๓)
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (แบบ ธพ.น๔)

เอกสารงานทะเบียนราษฎร (โทร. 02-9609704-14 ต่อ 115 - 117)

• หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการ 

เอกสารงานสำนักช่าง (โทร.02-9609704-14 ต่อ 826)

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๑)
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.๒)
คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.๓)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๔)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.๕)
คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต (แบบ ข.๖)
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.๗)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม (แบบ น.๒)
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
ใบขออนุญาตเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง
ใบอนุญาตขุดถมดิน
แบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (มาตรา 32 ทวิ)
หนังสือยินยอมยกให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใบขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานฯ (แบบ น.5, น.6, น.7)
หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (มาตรา39 ทวิ)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4)
ระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสำนักการช่างในการตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

Super User