กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : Division of Technical Services and Planning

ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์ กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ภารกิจ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร จัดทำรายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมเทศบาล บริการและเผยแพร่วิชาการ ปฏิบัติงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและเว็บไซต์เทศบาล ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์เรียนรู้นครปากเกร็ด โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 613 - 614
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

Super User