ร้องเรียนร้องทุกข์ (สายตรงเทศบาล)

สายตรงเทศบาลนครปากเกร็ด : E-OSNS

ความเป็นมา

ระบบสายตรงเทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการขอรับบริการ ให้บริการเชิงรุก รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชน

รูปแบบการให้บริการ

ระบบสายตรงเทศบาลเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการแบบไม่มีวันหยุด (Electronic one-stop service And providing non-stop service : E-OSNS) ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน และยังสามารถติดตามเรื่องผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากประชาชนไม่สะดวกในการกรอกข้อมูล ยังสามารถใช้บริการแบบโทรศัพท์สายด่วน 1132 หรือเบอร์พื้นฐาน 0 2582 2195-7 ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน)

ระบบรวบรวมการให้บริการไว้ จำนวน 5 บริการ
 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม, ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ, สาธารณภัย, พฤติกรรม, การบริการ ฯลฯ
 2. ขอรับบริการต่างๆ ของเทศบาล
 3. สอบถามข้อมูล
 4. ขอข้อมูล
 5. แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
 1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
 2. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข
 3. การตอบคำถาม/แจ้งกลับจะแจ้งให้ผู้ถามทราบในระบบสายตรงเทศบาล
 4. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
 5. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรงเทศบาล" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เทศบาลขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงเทศบาล
 6. กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5836668  

หมายเหตุ

*การดำเนินการ " สายตรงเทศบาล " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ,พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " สายตรงเทศบาล " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

**ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

***แผนผังการดำเนินการ

**** มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

admin_napat