หน่วยงานของเทศบาล / สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด เปิดบริการเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2544 โดยรับจำนำ และคิดดอกเบี้ยรับจำนำ ดังนี้ วงเงินในการรับจำนำ รายละไม่เกิน 20,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยแยกเป็นดังนี้ คือ

  1. เงินต้นไม่เกิน 500 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท 25 สตางค์ ต่อเดือน
  2. เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท 50 สตางค์ ต่อเดือน
  3. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท แยกคิดดอกเบี้ยออกเป็น 2 ช่วง คือ
  4. เงินต้น 2,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ต่อเดือน
  5. เงินต้นเฉพาะส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 บาท 25 สตางค์ ต่อเดือน

Super User