«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2567)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
» ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
• ข้อมูลผู้บริหาร
• ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลส่วนราชการ
o3 : อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
o4 : ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด
» การประชาสัมพันธ์

o5 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัด EIT
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2567
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2567

» การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o6 : Q&A
กระดานถาม-ตอบ  
ระบบสายตรงเทศบาล
Line Official Account เทศบาลนครปากเกร็ด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>>แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
o8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบระมาณประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานการติดตามและประเมินผล 
o9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๖๖ 
 รายงานแสดงผลการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

»การปฏิบัติงาน

o10 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผูัปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)
คู่มือเทคนิคหลักการบริการด้วยใจ "Service Mind"
คู่มือศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

» การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือติดต่องานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
คู่มือศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด
o12 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
o13 : E-Service
ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครปากเกร็ด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงาน
o14 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ดในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะการดำเนินการในปี พ.ศ.2567
o15 : ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 
• เทศบาลได้เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - Gprocurement
o16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาหัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ "การเผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีการลงนามในสัญญาเเล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567"
o17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี "การเผยแพร่รายงานสรุปลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
   - หลักสูตร "เเนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
   - หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลนครปากเกร็ด"
   - หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และการให้บริการที่เป็นเลิศ"
   - หลักสูตร "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน"
   - หลักสูตร "การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ"
   - หลักสูตร "การบริหารสัญญา"
โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
   - หลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
• 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
   - หลักสูตร "การผลิตสื่อส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย"
o20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
o21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
จัดทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม ปี พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
» การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o22 : เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 : ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางออนไลน์ที่เเจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (Google Form)  
สายตรงเทศบาล(การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านทางออนไลน์ (ผ่านสายตรงเทศบาล ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
• หน้าสำหรับกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คู่มือ)
o24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสิบบน
» นโยบาย No Gift Policy

o26 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
นโยบาย NoGift Policy (ภาษาไทย)
นโยบาย NoGift Policy (ภาษาอังกฤษ)
o27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
• กิจกรรม No Gift Policy
o28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2566
o29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30 : การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2567
o31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
» แผนป้องการทุจริต

o32 : แผนการปฏิบัติป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567
o33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2566
» มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2566)

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2565)

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2564)

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2563)

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2562)

admin_fai