การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

admin_fai