ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ "การเผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีการลงนามในสัญญาเเล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567"

admin_sophon