ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service    

 

 

ขอรับบริการการถ่ายสิ่งปฏิกูล

 ณ จุดให้บริการ (Waik-in)

รับบริการผ่านช่องทาง 

E-Service

ผู้ขอรับบริการ ขอยกเลิก
ต.ค.-65             129               22                         -  
พ.ย.-65             204               32                         -  
ธ.ค.-65             215               22                         -  
ม.ค.-66             217               30                         -  
ก.พ.-66             180               26                         -  
มี.ค.-66             190               27                         -  
เม.ย.-66             141               18                         -  
พ.ค.-66             154               20                         -  
มิ.ย.-66             172               22                         -  
ก.ค.-66             146               16                         -  
ส.ค.-66             178               25                         -  
ก.ย.-66             153               36                         -  
รวม          2,079             296                         -  

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
ซ่อมแซมถนน ซ่อมทางเท้า ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้ อุปกรณ์จราจร ไฟฟ้าดับ กล้อง CCTV ซ่อมทางเท้า ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้ ป้ายชำรุด ไฟฟ้าดับ
มกราคม             11              7              9              9              2             41             95              2              5              1             -               51
กุมภาพันธ์             21             11              7             14              4             34           102              6             -               -               -               38
มีนาคม             18              4              2             11              6             30           105              2              4             -               -               37
เมษายน             26              2             10              5              7             21             98             -                2             -               -               38
พฤษภาคม             28             -                3             15              9             39             89              1             -               -               -                8
มิถุนายน             17              8              7              5              3             49           128              3              3              2              3             77
กรกฎาคม             15             15              5             17              8             17             95              5              8              9              1           103
สิงหาคม              9              9             19             10              4             23           117              2              2              1             -               36
กันยายน             22              5              7             13             11             33           125              2              2              1             -               30
ตุลาคม             22             18             21             21              3             51             84              5              2              3              1             48
พฤศจิกายน             14              9             26             27              1             36           113              3              1              3             -               20
ธันวาคม              8             13             19             24              3             47           100              1              1             -               -                8
รวม           211           101           135           171             61           421        1,251             32             30             20              5           494

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

รับบริการผ่าน

ช่องทาง E-Service

จดใหม่ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คัดสำเนาและรับรองสำเนา ใบแทน ตรวจดูเอกสาร
ต.ค.-65            23              7              7              3              1             -                           -  
พ.ย.-65            27              6              6              2              2              3                         -  
ธ.ค.-65            31              8            13              9              1              4                         -  
ม.ค.-66            25              3              7              1              2              2                         -  
ก.พ.-66            24              4              8              2              1              3                         -  
มี.ค.-66            27            11              7              2              1              3                         -  
เม.ย.-66            26              3            12              5              1              2                         -  
พ.ค.-66            24              9              7              2              3              3                         -  
มิ.ย.-66            34            11            13             -               -                1                         -  
ก.ค.-66            17              2              6             -                1              1                         -  
ส.ค.-66            16            12              8             -                2              3                         -  
ก.ย.-66            22              6              2             -                3              1                         -  
รวม           296            82            96            26            18            26                         -  

Page 1 of 4