รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี "การเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

admin_sophon