รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ดในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

admin_sophon