«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2565)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

» ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ 
o3 : อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด
o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
» การประชาสัมพันธ์

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2565
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2565
» การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 : Q&A
กระดานถาม-ตอบ
สายตรงเทศบาล
o9 : Social Network
• website เทศบาลนครปากเกร็ด
• Facebook: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
Youtube: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

» การดำเนินงาน

o10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
• แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
• รายละเอียดโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 ผลการติตดตาม / โครงการ ประจำปี พ.ศ.2564
• รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการใช้งานระบบ E-Plan
• คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
» การให้บริการ

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564
• การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564 (รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร)
o17 : E-Service
ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

» แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
• รายงานติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564 (รายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการ)
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 (ดูทั้งหมด)
o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ต.ค.63-ก.ย.64) (รายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการ)
• รายงานการใช้งบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ปี 2564
• งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2564 (ดูทั้งหมด)
• รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
» การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
o22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2564)
o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา(รายเดือน)
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ปี 2565 (ดูทั้งหมด)
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 (ดูทั้งหมด)
o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ปี 2564 (ดูทั้งหมด)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

» การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดูทั้งหมด)
o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) (ดูทั้งหมด)
o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 (ดูทั้งหมด)
o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน
o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (เว็บไซต์เทศบาลหน้าแรก เมนูซ้าย เมนูรูปภาพลำดับที่ 4)
• ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (หน้าสายตรงเทศบาล)
หน้าสำหรับกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบทั้งหมด (ดูทั้งหมด)
o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
• การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (สายตรงเทศบาล)
การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (กระดานถาม-ตอบ)
o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การแสดงความคิดเห็น/รับฟังคำวิจารณ์โครงการต่างๆ ของเทศบาล 
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาจัดตั้งชุมชน
• การประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเทศบาล (คำสั่งคณะกรรมการ) (ดูทั้งหมด)
• การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการแผน (คำสั่งคณะกรรมการ)  (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

» เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ดูทั้งหมด)
o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแสดงเจตจำนงสุจริต และแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
» การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2565 
o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
» การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การประชุมตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครปากเกร็ด (ดูทั้งหมด)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดูทั้งหมด)
o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC) (ดูทั้งหมด)
• ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
• รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC) (ดูทั้งหมด)
• ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลนครปากเกร็ด
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด
 

 

 


การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2564)


การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2563)


การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2562)

Super User