โครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 3 สำนัก 5 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

พนักงานครู

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น (คน)
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม(คน)
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/รองปลัด - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - 4
สำนักปลัดเทศบาล 7 - 2 10 11 - - 3 1 - - - - 34 - 8 - 74 42

116

158

สำนักการคลัง 5 5 2 5 9 - - 3 2 1 - - - 32 - 3 - 66 32 98 133
สำนักการช่าง 5 6 3 10 5 1 1 5 3 1 - - - 40 - 12 - 92 105 197 249
กองสารณสุขฯ 4 1 1 12 7 4 - 2 1 - - - - 32 - 14 - 59 290 349 359
กองวิชาการและแผนงาน 2 1 - 11 5 1 - 4 1 - - - - 25 - 1 - 23 1 24 50
กองการศึกษา - - 13 2 - - 3 - - - - - 19 83 2 1 81 33 115 219
กองสวัสดิการสังคม 1 2 - 4 4 - - 4 1 - - - - 16 - - - 9 - 9 25
กองทะเบียนราษฏรฯ 2 2 3 2 12 - - 2 1 - - - - 24 - - - 14 - 14 38
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
รวม 27 17 11 67 55 6 1 26 10 2 - 2 2 226 83 40 1 418 503 922 1,271

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม (กรอบ+มีตัว) หมายเหตุมีตัว ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
คส.4 คส.3 คส.3 คส.2 คส.4 คส.3 คส.2 คส.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด 1
 1 - - 9 8 14 10  55 42 13
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116
นครปากเกร็ด 2
1 - 1 6 7 8 28 25 3
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ วิทยา)
นครปากเกร็ด 3
 - 1  - 3 4 13 12 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 14 1 17 15 2
รวม 2 1 - 1 - 16 18 40 16 113 94 19

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 : กองการศึกษา


• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
• ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้าง
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
กรอบโครงสร้างเทศบาลนครปากเกร็ด(พนักงานเทศบาล ปี ๒๕๖๐)
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   UPDATE !!
 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด           UPDATE !!
• การเเบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    UPDATE !!
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

ค้นหาข้อมูล🔎