เกี่ยวกับเทศบาล / โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร เทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

 

 

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

นายสมศักดิ์ พุ่มพวง

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

นายสมศักดิ์ ลามอ

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

ว่าง

 

เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นางสาวจิราพัชร พูนสิน

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายจิรวัฒน์ สว่างเนตร

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายปิยะมิตร มณีจักร์

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายบำรุง เตมียะชาติ

 

Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายวิรัช ปานปิ่นศิลป์