«« แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
• 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครปากเกร็ด
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC)

รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC)

ค้นหาข้อมูล?