สายตรงเทศบาลนครปากเกร็ด

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวปากเกร็ด และผู้ที่สนใจได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของท่าน หรือที่ท่านพบเห็น

โดยมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
2. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข
3. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบในสายตรงเทศบาล
4. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
5. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรงเทศบาล" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เทศบาลขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงเทศบาล
6. กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ damrongtum@pakkretcity.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5836668

การดำเนินการ " สายตรงเทศบาล " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " สายตรงเทศบาล " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

** หากต้องการร้องเรียนเรื่องใหม่กดที่ปุ่มร้องเรียนร้องทุกข์/ขอรับบริการ  (ปุ่มสีส้ม)   ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  (ปุ่มสีแดง)