ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดจัดกิจกรรมล้างถนนลดฝุ่น

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลนครปากเกร็ด แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎