ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญเที่ยวงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี" ณ ถนนบริเวณท่าน้ำนนท์

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.....

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขยายระยะเวลาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงเเคราย - มีนบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดงาน (TOR) การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..