รวบรวมกฎหมาย เทศบัญญัติ และระเบียบ

 

• รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด เล่มที่ ๓ (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๑)
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๔ กันยายน ๒๕๕๑)
• รวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๕๑
• รวมระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม ๒ (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕)
 รวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๕๖
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย-เทศบัญญัติ (เทศบาลนครปากเกร็ด)

 

พ.ศ. 2539
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช 2539

พ.ศ. 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พุทธศักราช 2540 (ยกเลิก)

พ.ศ. 2546
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2546

พ.ศ. 2547
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2547

พ.ศ. 2548
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พุทธศักราช 2548

พ.ศ. 2549
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2549

พ.ศ. 2550
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พุทธศักราช 2550
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พุทธศักราช 2550

พ.ศ. 2551
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช

พ.ศ. 2552
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2552

พ.ศ. 2553
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.2553 (ยกเลิก)

พ.ศ. 2554
• ระเบียบศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.2554
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556
• กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
• การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
• กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. 2558
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ. 2559
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ. 2560
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐
• ประกาศแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ. 2563 
ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. 2564
• 
เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บค่าตอบเเทนตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ. 2565
• 
ระเบียบสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

พ.ศ. 2566
• 
เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศกระทรวง


• กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
• ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548
• กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2540 เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
• กฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
• กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508
• กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
• กฎกระทรวงกำหนดให้คนอื่นซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการ อุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551
• กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘
• กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘
• กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๙
• ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๑
• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
• ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือ และการตรวจสอบ การเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๑
• ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ.๒๕๖๑
• กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.๒๕๖๑
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิตเและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
• กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ก.ย. ๒๕๖๓
 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการเเจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งเเละการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และเเบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔
• กฏกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทานของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานเเรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
• พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านท้านเเรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกันเงินค่าตอบแทนในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่าที่ดินหรืออาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๔  new!!
• ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้บังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔  new!!

กฏหมาย / ประกาศทั่วไป 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2548
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2551
• ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕
• ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย
• พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (รวมประกาศและคู่มือของเทศบาลนครปากเกร็ด)
• ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรบ.เทศบาลฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
• ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง ออกตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเเต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำเเหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓) 
• การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (กรณีไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ประหาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 5 พ.ย.2564)
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2564)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567- 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรํปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
ข้อบังคับเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์และมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครปากเกร็ด (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566) 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) 
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)

 

แผนและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย


แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

admin_fai