การให้บริการสำนักช่าง

 

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖     

 - สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
 - ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด (โซน ๑ ศรีสมาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)
 - สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  -  สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)  
  -  สถิติการให้บริการ งานดูเเลรักษาท่อระบายน้ำ
 
 -  สถิติผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  -  รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
   

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔)
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ  
  - สรุปข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  - 
สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  - 
สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
 - แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)  
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
 
 - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  - สรุปการให้บริการต่างๆ 
  - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
 

admin_fai