การให้บริการสำนักคลัง

 

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

   * สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service (การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์)    
   * สรุปการประเมินผลการโครงการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ (ช่วงระยะเวลาเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖)
   * สรุปการประเมินผลการโครงการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ (ช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
   * สรุปรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์  ตั้งเเต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
   - มีนาคม ๒๕๖๖
   - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
   - มกราคม ๒๕๖๖
   - ธันวาคม ๒๕๖๕
   - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
   - ตุลาคม ๒๕๖๕

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

admin_fai