การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2566)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
» ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ 
o3 : อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด
o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
» การประชาสัมพันธ์

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2566
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2566
» การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 : Q&A
กระดานถาม-ตอบ
สายตรงเทศบาล
o9 : Social Network
• website เทศบาลนครปากเกร็ด
• Facebook: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
Youtube: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
o10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
» การดำเนินงาน

o11 : แผนการดำเนินงานประจำปี
• แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566
o12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
• รายละเอียดโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
o13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 ผลการติตดตาม / โครงการ ประจำปี พ.ศ.2566
• รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการใช้งานระบบ E-Plan
• คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
» การให้บริการ

o15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
o16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
o17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2565
• การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2565 (รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร)
o18 : E-Service
ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
» การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
o20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2564)
o21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา(รายเดือน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ปี 2566 (ดูทั้งหมด)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2566 (ดูทั้งหมด)
o22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ปี 2565 (ดูทั้งหมด)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดูทั้งหมด)
o24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) 
o25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 (ดูทั้งหมด)
o26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน
o28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (เว็บไซต์เทศบาลหน้าแรก เมนูซ้าย เมนูรูปภาพลำดับที่ 4)
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (หน้าสายตรงเทศบาล)
หน้าสำหรับกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบทั้งหมด (ดูทั้งหมด)
o29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การแสดงความคิดเห็น/รับฟังคำวิจารณ์โครงการต่างๆ ของเทศบาล
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาจัดตั้งชุมชน
• 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กองการเจ้าหน้าที่)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน (ดูทั้งหมด)
• การประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเทศบาล (คำสั่งคณะกรรมการ) (ดูทั้งหมด)
• การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการแผน (คำสั่งคณะกรรมการ) (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
» นโยบาย No Gift Policy

o31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ดูทั้งหมด)
o32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
• ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแสดงเจตจำนงสุจริต และแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
o33 :  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
» การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2565
o35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
» แผนป้องกันการทุจริต

o36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประชุมตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
o37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครปากเกร็ด (ดูทั้งหมด)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ดูทั้งหมด)
o38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC) (ดูทั้งหมด)
• ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
» มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรํฐ
ประวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
o41 : การประเมิมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด
• แสดง QR CODE แบบวัด EIT

 

 

Super User