แผนการตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570

ผลการเร่งรัดติดตามโครงการ / กิจกรรม

       •  ปีงบประมาณ 2564
       •  ปีงบประมาณ 2565       
       •  ปีงบประมาณ 2566
       •  ปีงบประมาณ 2567

รายชื่อคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบัญญัติงบประมาณ

นโยบาย 4 ปี พัฒนานครปากเกร็ด

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ แถลงต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศให้กระผม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับ ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น การสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครปากเกร็ดได้เจริญและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นนครแห่งความสุขสําหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ พัฒนาต่อยอดโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำโซน ๑ ศรีสมานในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นและเป็นพื้นที่นําร่อง ในการพัฒนาคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะถนนศรีสมาน และท่าน้ำปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ 4Rs ประหยัดพลังงาน ใช้หลอดไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และเพิ่มอายุการใช้งาน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม จัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่รับ - ส่ง ถึงบ้าน และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำสำหรับชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสู่โรงเรียนชั้นนำระดับโรงเรียนสาธิต ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยโปรแกรม MEP (Mini English Program) เพื่อพัฒนานำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีประจําชาติและท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ การตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าบริเวณตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ จัดสถานที่สำหรับค้าขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด ศาลเจ้า และสถานพยาบาล เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลและพัฒนาการบริการประชาชน

๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน เพิ่มเส้นทางเลี่ยง ทางลัดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชน และมีระบบตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขยายพื้นที่ไปในชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จ บรรลุผลสำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย อาทิ จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสอบ PM ๒.๕ พัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะทางด้านความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน

กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลนครปากเกร็ดว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

การควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๙

แบบ ปอ. ๑

แบบ ปอ. ๒